نمونه رزومه . FAQ

درخواست ارائه نمونه رزومه از سوی عده ای از عزیزان  :

با عنایت به اینکه اطلاعات رزومه های طراحی شده محرمانه و محفوظ بوده و باید هر رزومه صرفا با توجه به عنوان شغل درخواستی و الزامات و شرح شغل موجود در آگهی مربوطه تدوین گردد، لذا به منظور جلوگیری از کپی برداری نادرست از ارئه نمونه رزومه های شخصی معذور می باشیم .